Regulamin

Regulamin

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Usługodawca – Sylwia Niewiadomska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sylwia Niewiadomska, adres ul. Szybowcowa 114a 70-843 Szczecin, NIP 8561752150, REGON 360642030;
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
  4. Gabinet – lokal, w którym Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem: ul. Szybowcowa 114a, 70-843 Szczecin;
  5. Cennik – wykaz świadczonych usług wraz z obowiązującymi aktualnie cenami;
  6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę (w tym Usługa online), w szczególności konsultacja psychoterapeutyczna;
  7. Usługa online – usługa świadczona przez Usługodawcę przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności konsultacja psychoterapeutyczna online;
  8. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  9. Strona internetowa  – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.gabinetpillow.pl;
  10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w Gabinecie oraz online.
 2. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do świadczenia usług psychoterapeutycznych oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 3. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. konsultacja psychoterapeutyczna w Gabinecie,
  2. konsultacja psychoterapeutyczna online,
  3. konsultacja psychoterapeutyczna – wizyta domowa,
  4. psychoedukacja, szkolenia, warsztaty (m.in. dla szkół, przedszkoli), 
  5. interwencja kryzysowa i wizyty domowe (w odległości do 15 km od Gabinetu). 
 4. W przypadku gdy Usługa nie może być świadczona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługodawca może zaproponować inny termin świadczenia Usługi. Jeżeli Usługa nie zostanie zrealizowana w sposób opisany powyżej, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
 6. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów opisane zostały w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Regulaminu.

§3. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Rezerwacja Usług odbywa się za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej. Rezerwacja danego terminu jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed tym terminem. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy psychoedukacji/ warsztatów/ szkoleń, dokonanie rezerwacji powinno zostać poprzedzone telefonicznym ustaleniem terminu z Usługodawcą.
 2. W celu rezerwacji Usługi Klient wypełnia formularz, w tym podaje swoje dane i wybiera termin oraz sposób płatności (spośród dostępnych). 
 3. Rezerwacja Usługi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 4. Po dokonaniu rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków rezerwacji. W momencie otrzymania wiadomości zawarta zostaje Umowa dotycząca świadczenia zarezerwowanej Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z góry. W przypadku wybrania płatności przelewem Klient zobowiązany jest do jej dokonania w ciągu 3 (trzech) dni od dokonania rezerwacji, nie później jednak niż 24 godziny przed ustalonym terminem. W przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 6. Klient może zwrócić się z do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji na temat Usług telefonicznie – pod numerem telefonu: 607151811, e-mailowo – pod adresem kontakt@gabinetpillow.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej www.gabinetpillow.pl, jednak ostateczna rezerwacja dokonywana jest zawsze w sposób wskazany w ust. 1-5  powyżej.
 7. Umowę w imieniu Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki.
 8. Konsultacje zarówno stacjonarne jak i on-line z zakresu „Psychoterapia specj. seksuologii” oraz „Psychoterapia indywidualna (dorośli i młodzież)” oraz „Interwencja kryzysowa i wizyty domowe (do 15 km, poza ustalane indywidualnie)” trwają 50 minut. Konsultacje stacjonarne jak i on-line z zakresu „Psychoterapia par/ małżeństw/rodzinna” trwają 75 minut. „Psychoedukacja/ szkolenia/ warsztaty psychologiczne”, stacjonarne jak i on-line trwają 45 minut.
 9. Najpóźniej na 48 godzin przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres kontakt@gabinetpillow.pl lub wiadomość SMS na numer 607151811, zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o zmianę terminu. Strony ustalą wówczas nowy, dogodny dla nich termin.
 10. Najpóźniej na 48 godzin przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może zrezygnować z Usługi, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres kontakt@gabinetpillow.pl lub wiadomość SMS na numer 607151811 lub klikając odpowiedni przycisk w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację. W takim przypadku Klient jest uprawniony do zwrotu płatności za Usługę.
 11. Jeżeli po pierwszej konsultacji Klient będzie chciał kontynuować terapię i umówi się na kolejne wizyty, to w czasie całej terapii może:
  1. jeden raz bezpłatnie zrezygnować z umówionej konsultacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej,
  2. dwa razy bezpłatnie zwrócić się do Usługodawcy o zmianę terminu konsultacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 9 powyżej.
 12. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie odwołana zgodnie z powyższymi regulacjami, a o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie skontaktuje się z Usługodawcą, Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Usługodawca w przypadku wysłania przez Klienta żądania zwrotu dokonanej płatności, zwróci Klientowi uiszczoną opłatę, pomniejszoną o koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z przygotowaniem się do świadczenia Usługi, a także koszty poniesione w związku z nieumówieniem konsultacji innego Klienta (maksymalnie 50%). 

§4. Usługi online

 1. Warunkiem korzystania z Usług online jest posiadanie przez Klienta sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: 
  1. komputer, tablet lub telefon wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,
  2. szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa,
  4. aktywna poczta e-mail.
 2. Konsultacja online odbywa się w trybie wideokonferencji poprzez portal/aplikacje  wskazany/ą przez Usługodawcę, tj. Google Meet, albo WhatsApp, albo Skype.
 3. Przed rozpoczęciem konsultacji Klient powinien kliknąć w link przesłany w wiadomości e-mail przez Usługodawcę i czekać na nawiązanie połączenia przez Usługodawcę. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z konsultacji online. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności. 
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5. Opłaty i reklamacje

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronie internetowej Usługodawcy oraz w Gabinecie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 2. Aktualnie obowiązujące ceny za usługi są wskazane w Cenniku umieszczonym na Stronie internetowej oraz dostępnym w Gabinecie. Podane ceny są cenami brutto. 
 3. Klient, który uiścił opłatę za Usługę może poprosić o wystawienie i przesłanie faktury. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.
 4. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia świadczenia Usługi.
 5. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy Usługodawcy wskazane w Regulaminie.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji. 
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Usługodawca.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@gabinetpillow.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. w celu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (psychoterapia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w zakresie nieobjętym art. 9 ust. 2 lit. h) RODO)
 3. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług. 
 2. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.
 3. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
 1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Klient ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 3. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty rezerwacji Usługi/zawarcia Umowy.
 4. Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na wniosek Klienta. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.